Nabavka opreme za potrebe Službe profesionalne vatrogasne jedinice grada Zvornik

Broj: 02-360-13/20
Datum: 20.03.2020. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Nabavka opreme za potrebe Službe profesionalne vatrogasne jedinice grada Zvornik objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-111-3-20/20, dana 17.02.2020. godine, prijavili su se sledeći ponuđači:

  1. Mipex – auto RSd.o.o. Banja Luka,
  2. „V-Z zaštita“ d.o.o. Banja Luka i
  3. „Oertzen Adriad.o.o. Trn, Laktaši.

 II

Nakon razmatranja prijava koje ispunjavaju uslove za nabavku oglašenih roba Nabavka opreme za potrebe Službe profesionalne vatrogasne jedinice grada Zvorniki provedene „e-aukcije“ najpovoljniji ponuđač je Mipex – auto RS d.o.o. Banja Luka.

  III

Ponuđač iz člana II ove Odluke ocijenjen je kao najpovoljniji jer je za navedene robe dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 35.200,00KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe je 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, a plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dostavljanju ovjerene fakture.

Protiv ove odluke svaki od kandidata – ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od deset (10) dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

                                                                                                GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 

DOSTAVLJENO:

  1. „Mipex – auto RS“  d.o.o. Banja Luka,
  2. „V-Z zaštita“ d.o.o. Banja Luka,
  3. „Oertzen Adria“  d.o.o. Trn, Laktaši,
  4. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“,
  5. Arhiva.