Набавка опреме за потребе Службе професионалне ватрогасне јединице града Зворник

Број: 02-360-13/20
Датум: 20.03.2020. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка опреме за потребе Службе професионалне ватрогасне јединице града Зворник објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-111-3-20/20, дана 17.02.2020. године, пријавили су се следећи понуђачи:

  1. Mipex – auto RSд.о.о. Бања Лука,
  2. „В-З заштита“ д.о.о. Бања Лука и
  3. „Оertzen Adriaд.о.о. Трн, Лакташи.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба Набавка опреме за потребе Службе професионалне ватрогасне јединице града Зворники проведене „е-аукције“ најповољнији понуђач је Mipex – auto RS д.о.о. Бања Лука.

  III

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као најповољнији јер је за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 35.200,00КМ без ПДВ-а. Рок за испоруку робе је 30 дана од дана обостраног потписивања уговора, а плаћање се врши у року од 30 дана од достављању овјерене фактуре.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Mipex – auto RS“  д.о.о. Бања Лука,
  2. „В-З заштита“ д.о.о. Бања Лука,
  3. „Оertzen Adria“  д.о.о. Трн, Лакташи,
  4. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  5. Архива.