Nabavka usluga autobuskog prevoza

Broj: 02-360-17/20
Datum: 24.03.2020. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16 i 36/19), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Nabavka usluga autobuskog prevoza objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-213-3-22/20, dana 20.02.2020. godine, prijavio se ponuđač:

  1. Euro Petrol Oil“ d.o.o. Zvornik.

 II

Ponuđač iz člana l ove Odluke ocijenjen je kao najpovoljni jer je za navedene usluge putem otvorenog postupka dostavio za Ugovorni organ prihvatljivu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude od 167.271,95KM sa PDV-om.

Sa izabranim ponuđačem biće zaključen okvirni sporazum na jednu (1) godinu. Rok za izvršenje usluga definisaće se pojedinačnim ugovorima koji će se zaključivati u toku trajanja okvirnog sporazuma, a plaćanje se vrši po ispostavljanju ovjerenih faktura.

Protiv ove odluke ponuđač ima pravo da podnese žalbu u roku od deset (10) dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 

DOSTAVLJENO:

  1. „Euro Petrol Oil“ d.o.o. Zvornik,
  2. Zoran Erić – Veb stranica grada Zvornik,
  3. Arhiva.