Vršenje vanredne dezinfekcije i održavanje higijene prostora od javnog značaja i javnih površina, na području grada Zvornik

Broj: 02-360-____/20
Datum: 14.03.2020. godine

Na osnovu člana 10. stav.1. tačka b) i člana 17. stava 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Naredbe ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske o obaveznom provođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj broj 11/08-505-13-35/20 od 13.03.2020.godine („Službeni glasnik RS“, broj 23/20), člana  59. stav 18. i člana 82 stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16 i 36/19), i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik  grada Zvornik,  d o n o s i

POSEBNU ODLUKU
O IZUZEĆU PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

I

Od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH izuzima se postupak „Vršenje vanredne dezinfekcije i održavanje higijene prostora od javnog značaja i javnih površina, na području grada Zvornik“.

II

Za nabavku su obezbijeđena sredstva iz budžeta grada Zvornik, budžetska pozicija 412700. Usluge će se po Naredbi ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske izvršiti u roku od 48 časova od stupanja na snagu pomenute Naredbe, i vršiće se kontinuirano u narednom periodu po preporukama JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

III

Broj vršenja dezinfekcije zavisiće od dalje epidemiološke situacije i preporuka JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Plaćanje izvedenih usluga će se vršiti po dostavljanju ovjerenih faktura.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljena na web stranici grada Zvornik.

Obrazloženje

Zakonom o javnim nabavkama BiH, članom 10. stav (1) tačka b) predviđeno je izuzeće od primjene Zakona za ugovore o javnoj nabavci čije izvršenje zahtjeva posebne mjere sigurnosti, u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini. Naredbom ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, broj 11/08-505-13-35/20 od 13.03.2020.godine naloženo je provođenje preporučene dezinfekcije svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza u roku od 48 sati nakon stupanja na snagu ove naredbe. Tačkom 1. podtačka 3. naredbe predviđeno je kontinuirano obavljanje preporučene mjere u vezi sa dezinfekcijom svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza, te nakon provedenih aktivnosti vršiti izvještavanje jednom sedmično ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite o sprovedenim mjerama.

Shodno navedenom, utvrđeno je da su ispunjeni svi uslovi za donošenje ove odluke, te je odlučeno kao u dispozitivu.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

Dostaviti:

–  finansije,

–  veb stranica,

–  u spis.