Nabavka goriva i maziva za motorna vozila Gradske uprave grada Zvornik

Broj: 02-360-11/20
Datum: 10.03.2020. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Nabavka goriva i maziva za motorna vozila Gradske uprave grada Zvornik“ objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-1-7-3-18/20 dana 12.02.2020. godine, prijavili su se sledeći ponuđači:      

  1. Nestro petrola.d. Banja Luka,
  2. „Euro Petrol Oil“ d.o.o. Zvornik,
  3. „Keso – promet“ d.o.o. Zvornik.

   II

Nakon razmatranja prijava koje ispunjavaju uslove za nabavku oglašenih roba Nabavka goriva i maziva za motorna vozila Gradske uprave grada Zvornik“ i provedene „e-aukcije“, najpovoljniji ponuđač je „Nestro petrol a.d. Banja Luka. 

        III

Ponuđač iz člana ll ove Odluke ocijenjen je kao najpovoljniji jer je za navedene robe dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 46.451,59KM bez PDV-a. Roba se isporučuje po potrebi u toku 2020. godine, po dolasku automobila na benzinsku stanicu, a plaćanje se vrši po ispostavljanju ovjerenih faktura.

Protiv ove odluke svaki od kandidata – ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od deset (10) dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

 

                                                                                                                GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 

DOSTAVLJENO:

  1. „Nestro petrol“ a.d. Banja Luka,
  2. „Euro Petrol Oil“ d.o.o. Zvornik,
  3. „Keso – promet“ d.o.o. Zvornik,
  4. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“
  5. Arhiva.