Набавка горива и мазива за моторна возила Градске управе града Зворник

Број: 02-360-11/20
Датум: 10.03.2020. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка горива и мазива за моторна возила Градске управе града Зворник“ објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-1-7-3-18/20 дана 12.02.2020. године, пријавили су се следећи понуђачи:      

  1. Нестро петрола.д. Бања Лука,
  2. „Еuro Petrol Оil“ д.о.о. Зворник,
  3. „Кесо – промет“ д.о.о. Зворник.

   II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба Набавка горива и мазива за моторна возила Градске управе града Зворник“ и проведене „е-аукције“, најповољнији понуђач је „Нестро петрол а.д. Бања Лука. 

        III

Понуђач из члана ll ове Одлуке оцијењен је као најповољнији јер је за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 46.451,59КМ без ПДВ-а. Роба се испоручује по потреби у току 2020. године, по доласку аутомобила на бензинску станицу, а плаћање се врши по испостављању овјерених фактура.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

 

                                                                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Нестро петрол“ а.д. Бања Лука,
  2. „Euro Petrol Oil“ д.о.о. Зворник,
  3. „Кесо – промет“ д.о.о. Зворник,
  4. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“
  5. Архива.