Nabavka čamaca i ronilačkog odjela sa opremom,Nabavka čizama za potrebe Službe civilne zaštite

Broj: 02-360-12/20
Datum: 10.03.2020. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Nabavka čamaca i ronilačkog odjela sa opremom – LOT1 i Nabavka čizama za potrebe Službe civilne zaštite – LOT2 objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-110-3-19/20, dana 14.02.2020. godine, prijavili su se sledeći ponuđači i to za:

              LOT1 – Nabavka čamaca i ronilačkog odjela sa opremom:

  1. Mipex – auto RSd.o.o. Banja Luka i
  2. Beka commerced.o.o. Sarajevo.

LOT2 – Nabavka čizama za potrebe Službe civilne zaštite: 

  1. „Obuća“ d.o.o. Zvornik.

 II

Nakon razmatranja prijava koje ispunjavaju uslove za nabavku oglašenih roba LOT1 – Nabavka čamaca i ronilačkog odjela sa opremomnajpovoljniji ponuđač je Beka commerce d.o.o. Sarajevo i „LOT2 – Nabavka čizama za potrebe Službe civilne zaštitenajpovoljniji ponuđač je „Obuća“  d.o.o. Zvornik. 

   III

Ponuđači iz člana II ove Odluke ocijenjeni su kao najpovoljniji jer su za navedene robe dostavili najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 30.835,29KM bez PDV-a za LOT1 i 9.500,00KM bez PDV-a za LOT2. Rok za isporuku robe je 30 dana po LOT-u od dana obostranog potpisivanja ugovora, a plaćanje se vrši po dostavljanju ovjerene fakture.

Protiv ove odluke svaki od kandidata – ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od deset (10) dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

 

                                                                                                GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 

DOSTAVLJENO:

  1. „Obuća“  d.o.o. Zvornik,
  2. „Mipex – auto RS“  d.o.o. Banja Luka,
  3. „Beka commerce“  d.o.o. Sarajevo,
  4. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“,
  5. Arhiva.