Набавка чамаца и ронилачког одјела са опремом,Набавка чизама за потребе Службе цивилне заштите

Број: 02-360-12/20
Датум: 10.03.2020. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка чамаца и ронилачког одјела са опремом – ЛОТ1 и Набавка чизама за потребе Службе цивилне заштите – ЛОТ2 објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-110-3-19/20, дана 14.02.2020. године, пријавили су се следећи понуђачи и то за:

              ЛОТ1 – Набавка чамаца и ронилачког одјела са опремом:

  1. Mipex – auto RSд.о.о. Бања Лука и
  2. Beka commerceд.о.о. Сарајево.

ЛОТ2 – Набавка чизама за потребе Службе цивилне заштите: 

  1. „Обућа“ д.о.о. Зворник.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба ЛОТ1 – Набавка чамаца и ронилачког одјела са опремомнајповољнији понуђач је Beka commerce д.о.о. Сарајево и „ЛОТ2 – Набавка чизама за потребе Службе цивилне заштитенајповољнији понуђач је „Обућа“  д.о.о. Зворник. 

   III

Понуђачи из члана II ове Одлуке оцијењени су као најповољнији јер су за наведене робе доставили најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 30.835,29КМ без ПДВ-а за ЛОТ1 и 9.500,00КМ без ПДВ-а за ЛОТ2. Рок за испоруку робе је 30 дана по ЛОТ-у од дана обостраног потписивања уговора, а плаћање се врши по достављању овјерене фактуре.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

 

                                                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Обућа“  д.о.о. Зворник,
  2. „Mipex – auto RS“  д.о.о. Бања Лука,
  3. „Beka commerce“  д.о.о. Сарајево,
  4. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  5. Архива.