Analitička i grafička obrada podataka za potrebe regulacije korita rijeke Sapne

Broj:  02-360-15/20
Datum: 18.02.2020. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16 i 36/19) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj 5/17), gradonačelnik grada Zvornik,  d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: „Analitička i grafička obrada podataka za potrebe regulacije korita rijeke Sapne“ponudu je dostavio ponuđač:

  1. G.O „GEO-OKUKA s.p Bijeljina, Gavrila Principa br. 27 Bijeljina.

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za izvršenje usluga u ukupnom iznosu od 6.961,00 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje usluga je 15 dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje se vrši u roku od 30 dana po ispostavljanju ovjerene fakture, nakon izvršenja usluga.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.gradzvornik.org.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „G.O „GEO-OKUKA“ s.p Bijeljina
  2. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,
  3. Arhiva.