Аналитичка и графичка обрада података за потребе регулације корита ријеке Сапне

Број:  02-360-15/20
Датум: 18.02.2020. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Аналитичка и графичка обрада података за потребе регулације корита ријеке Сапне“понуду је доставио понуђач:

  1. Г.О „ГЕО-ОКУКА с.п Бијељина, Гаврила Принципа бр. 27 Бијељина.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење услуга у укупном износу од 6.961,00 КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга је 15 дана рачунајући од дана обостраног потписивања уговора. Плаћање се врши у року од 30 дана по испостављању овјерене фактуре, након извршења услуга.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.gradzvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Г.О „ГЕО-ОКУКА“ с.п Бијељина
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.