Izrada WEB stranice i WEB hosting usluge gradu Zvornik

Broj:  02-360-19/20
Datum: 26.02.2020. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16 i 36/19) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), gradonačelnik grada Zvornik,  d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: Izrada WEB stranice i WEB hosting usluge gradu Zvornik“, ponudu je dostavio ponuđač:

  1. Lanako“ d.o.o Banja Luka,  ulica Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka.

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za izvršenje navedenih usluga u ukupnom iznosu od 6.780,15 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje usluga je 60 radnih dana od obostranog potpisivanja ugovora, a plaćanje se vrši po dostavljenju ovjerene fakture.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.gradzvornik.org.

 

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 

DOSTAVLJENO:

  1. „Lanako“ d.o.o Banja Luka,
  2. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,
  3. Arhiva.