Израда WEB странице и WEB хостинг услуге граду Зворник

Број:  02-360-19/20
Датум: 26.02.2020. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: Израда WEB странице и WEB хостинг услуге граду Зворник“, понуду је доставио понуђач:

  1. Ланако“ д.о.о Бања Лука,  улица Вељка Млађеновића бб, Бања Лука.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење наведених услуга у укупном износу од 6.780,15 КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга је 60 радних дана од обостраног потписивања уговора, а плаћање се врши по достављењу овјерене фактуре.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.gradzvornik.org.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Ланако“ д.о.о Бања Лука,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.