Извођење унутрашњих радова на реконструкцији зграде ОШ „Вук Караџић“ у Роћевићу

Број: 02-360-8/20
Датум: 27.02.2020. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Извођење унутрашњих радова на реконструкцији зграде ОШ „Вук Караџић“ у Роћевићу објављеном на порталу јавних набавки број: 70-135-3-16/20, дана 31.01.2020. године, пријавили су се следећи понуђачи:

  1. „Астра план“ д.о.о. Брчко и
  2. Genexд.о.о. Зворник.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба „Извођење унутрашњих радова на реконструкцији зграде ОШ „Вук Караџић“ у Роћевићуи проведене „е-аукције“, најповољнији понуђач је Genexд.о.о. Зворник.

    III

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као најповољнији јер је за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 36.189,00КМ без ПДВ-а. Рок за извођење радова је 20 дана од дана увођења извођача радова у посао, а плаћање врши по испостављању окончане ситуације.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

 

                                                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Астра план“ д.о.о. Брчко,
  2. „Genex“ д.о.о. Зворник,
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  4. Архива.