Izbor najpovoljnije banke za kreditno zaduženje

Broj: 02-360-60/19
Datum: 20.02.2020. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Izbor najpovoljnije banke za kreditno zaduženje objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-2-56-3-69/19, dana 31.12.2019. godine, prijavili su se ponuđači:

  1. „NLB banka“ a.d. Banja Luka,
  2. Konzorcijum: „Nova banka“ a.d. Banja Luka i „Komercijalna banka“ a.d. Banja Luka,
  3. „Naša banka“ a.d. Bijeljina i
  4. UniCredit bank“ a.d. Banja Luka.

 II

Nakon razmatranja prijava koje ispunjavaju uslove za izvršenje oglašenih usluga Izbor najpovoljnije banke za kreditno zaduženjenajpovoljniji ponuđač je Konzorcijum: „Nova banka“ a.d. Banja Luka i „Komercijalna banka“ a.d. Banja Luka.

 IIl

Ponuđač iz člana ll ove Odluke ocijenjen je kao najpovoljniji jer je u tenderskoj dokumentaciji za navedene usluge dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude, sa ukupnim iznosom od  4.488.847,02KM. Rok otplate kredita je 10 godina uključujući grejs period od 12 mjeseci.

Protiv ove odluke svaki od kandidata – ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od deset dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem ugovornog organa u tri primjerka.

 

                                                                                                                        GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 

DOSTAVLJENO:

  1. „NLB banka“ a.d. Banja Luka,
  2. „Nova banka“ a.d. Banja Luka,
  3. „Naša banka“ a.d. Bijeljina,
  4. „UniCredit bank“ a.d. Banja Luka,
  5. Zoran Erić – Veb stranica GU Zvornik,
  6. Arhiva.