Набака и уградња опреме за јавну расвјету у МЗ Глоди

Број: 02-360-59/19
Датум: 23.01.2020. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набака и уградња опреме за јавну расвјету у МЗ Глоди објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-1-54-3-67/19 од 27.12.2019. године, пријавио се понуђач:                                          

  1. „Монти“ д.о.о. Зворник.

 II

Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 9.345,16КМ без ПДВ-а. Рок за испоруку и монтажу робе је 15 дана од дана обостраног потписивања уговора, а плаћање се врши по достављању овјерење фактуре.

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Монти“ д.о.о. Зворник,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.