Набака и монтажа пластеника

Број: 02-360-58/19
Датум: 22.01.2020. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набака и монтажа пластеника објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1153-3-66/19, дана 26.12.2019. године, пријавили су се следећи понуђачи:

  1. „Биос“ п.о. Високо,
  2. „Нермарис“ д.о.о. Грачаница и
  3. „ИТЦ“ д.о.о. Зеница.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба Набака и монтажа пластеникаи проведене „е-аукције“, најповољнији понуђач је ИТЦ“ д.о.о. Зеница. 

                                                                                               III

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као најповољнији јер је за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 53.376,07КМ без ПДВ-а. Рок за испоруку робе је 10 дана од обостраног потписивања Уговора и писаног налога наручиоца, а плаћање врши UNDP након испостављања привремених ситуација (не више од три привремене ситуације).

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Биос“ п.о. Високо,
  2. „Нермарис“ д.о.о. Грачаница и
  3. „ИТЦ“ д.о.о. Зеница.
  4. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  5. Архива.