Usluge vršenja kontrole glavnog projekta „CEB-2“

Broj:  02-360-57/19
Datum: 18.12.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj 5/17), gradonačelnik grada Zvornik,  d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: „Usluge vršenja kontrole glavnog projekta „CEB-2““, ponudu je dostavio ponuđač:

  1. OM „Integral“ Zvornik, Svetog Save 81/D, Zvornik.

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za izvršenje usluga u ukupnom iznosu od 5.050,00 KM. Rok za izvršenje usluga je 10 dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje se vrši po ispostavljanju ovjerene fakture, nakon izvršenja usluga.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.gradzvornik.org.

 

 GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 

DOSTAVLJENO:

  1. OM „Integral“ Zvornik,
  2. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,
  3. Arhiva.