Услуге вршења контроле главног пројекта „CEB-2“

Број:  02-360-57/19
Датум: 18.12.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Услуге вршења контроле главног пројекта „CEB-2““, понуду је доставио понуђач:

  1. ОМ „Интеграл“ Зворник, Светог Саве 81/Д, Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење услуга у укупном износу од 5.050,00 КМ. Рок за извршење услуга је 10 дана рачунајући од дана обостраног потписивања уговора. Плаћање се врши по испостављању овјерене фактуре, након извршења услуга.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.gradzvornik.org.

 

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 

ДОСТАВЉЕНО:

  1. ОМ „Интеграл“ Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.