Поништава се поступак јавне набавке „Набавка и монтажа пластеника“

Број: 02-360-52/19
Датум: 15.11.2019. године

На основу члана 69. став 1. тачка б) и Рјешења Канцеларије за разматрање жалби број: ЈН2-02-07-1-2523-10/19 од 07.11.2019.године а у вези са одредбама члана 53. став 1. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), Градоначелник  д о н о с и

ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке

 I

Поништава се поступак јавне набавке „Набавка и монтажа пластеника“, који је проведен путем преговарачког поступка без објаве обавјештења број 02-360-52/2019.

Поступак се поништава јер је Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби број: ЈН2-02-07-1-2523-10/19 од 07.11.2019.године утврђено да је тендерска документација састављена супротно одредбама члана 21. став (1) тачка а).

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на Веб страници Градске управе града Зворник, уз истовремено упућивање свим понуђачима који су учествовали у предметном поступку јавне набавке.

О б р а з л о ж е њ е

Поступак јавне набавке и монтаже пластеника покренут је Одлуком о покретању преговарачког поступка јавне без објаве обавјештења број 02-360-52/19 дана, 13.09.2019.године, након поништења отвореног поступка јавне набавке јер су цијене свих прихватљивих понуда у отвореном поступнку биле знатно веће од осигураних средстава за предметну набавку. У складу са тим упућен је Позив на преговарачки поступак без објаве обавјештења о јавној набавци понуђачу „7. Новембар“ д.о.о Добој, достављајући му и тендерску документацију, којом су му утврђени услови за учешће у поступку. Комисија за јавне набавке је преговарање са потенцијалним понуђачем обавила дана, 20.09.2019.године. Након упознавања понуђача са његовим обавезама и расположивим средствима за јавну набавку, те прегледа достављене документације, упутила је позив понуђачу да достави коначну финансијску понуду до 24.09.2019.године. Прегледом и оцјеном понуде Комисија за јавну набавку је утврдила да понуда одговара финансијским средствима обезбеђеним за предметну набавку као и да испуњава услове тражене тендерском документацијом, о чему је сачинила и записник, у коме је дала препоруку Градоначелнику за доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача. Градоначелник је на препоруку комисије донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача дана, 27.09.2019.године, која је достављена понуђачу и објављена на Службеној страници града Зворник.

Дана, 02.10.2019.године Уговорног органу путем факса је стигла жалба против Одлуке о избору најповољнијег понуђача од понуђача из претходног проведеног отвореног поступка а то је „ИТЦ“ д.о.о. Зеница. Оригинални примјерци жалбе запримљени су код уговорног органа, 07.10.2019.године.

 

Узимајући у обзир члан 97. Закона о јавним набавкама Бих („Службени гласник БиХ“, број 39/14), Уговорни орган је узео жалбу у разматрање.

Поступајући по жалби, Уговорни орган је утврдио да je жалба благовременa, допуштенa и изјављенa од овлашћеног лица, али је неоснована, те је спис предмета заједно са жалбом проследио Канцеларији за разматрање жалби на даље поступање.

Дана 09.10.2019.године Уговорни орган је донио Одлуку о обустављању поступка јавне набавке.

Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби од ЈН2-02-07-1-2523-10/19 од 07.11.2019.године усвојена је жалба кандидата/понуђача „ИТЦ“ д.о.о Зеница као основана и поништени су слиједећи акти:

– Тендерска документација у Преговарачком поступку без објаве обавјештења „Набавка и монтажа пластеника“

– Одлука Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 02-360-52/19 од 27.09.2019.године.

Из свега наведеног јасно је да тендерска документација није стастављена у складу са Законом о јавним набавкама и чланом 53. Закона о Јавним набавкам БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и Упутством за припрему тендерске документације („Службени гласник БиХ“, број: 39/14 и 20/15).

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити жалба УРЖ у року од пет дана од датума пријема исте, путем уговорног органа.

                                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

          ДОСТАВЉЕНО:

  1. „7. Новембар“ д.о.о Добој,
  2. „ИТЦ“ д.о.о Зеница,
  3. Веб страница Града Зворника
  4. Архива.