Poništava se postupak javne nabavke „Usluge mjerenja i laboratorijskog ispitivanja opterećenja puteva i građevinskih objekata“

Broj: 02-360-50/19
Datum: 11.09.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o poništenju postupka

 I

 Poništava se postupak javne nabavke Usluge mjerenja i laboratorijskog ispitivanja opterećenja puteva i građevinskih objekata, objavljen na portalu javnih nabavki broj: 70-1-247-3-61/19, dana 19.08.2019. godine u skladu sa članom 69. stav (2), tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

II

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na veb stranici Grada Zvornik: www.gradzvornik.org.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

  DOSTAVLJENO:

  1. Odjeljenje za stambeno komunalne poslove i poslove saobraćaja,
  2. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“ i
  3. Arhiva.