Поништава се поступак јавне набавке „Услуге мјерења и лабораторијског испитивања оптерећења путева и грађевинских објеката“

Број: 02-360-50/19
Датум: 11.09.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о поништењу поступка

 I

 Поништава се поступак јавне набавке Услуге мјерења и лабораторијског испитивања оптерећења путева и грађевинских објеката, објављен на порталу јавних набавки број: 70-1-247-3-61/19, дана 19.08.2019. године у складу са чланом 69. став (2), тачка а) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, јер није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.

II

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на веб страници Града Зворник: www.gradzvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

  ДОСТАВЉЕНО:

  1. Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“ и
  3. Архива.