Izvođenje radova na adaptaciji fasade na zgradi Osnovne škole u Oraovcu

Broj:  02-360-51/19
Datum: 04.09.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj 5/17), gradonačelnik grada Zvornik,  d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: „Izvođenje radova na adaptaciji fasade na zgradi Osnovne škole u Oraovcu“, ponudu je dostavio ponuđač:

  1. „Dekor Aleksandar Perić s.p. Zvornik.

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za izvođenje navedenih radova u ukupnom iznosu od 3.040,00 KM. Rok za izvođenje radova je 7 radnih dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora i uvođenja izvođača u posao, a plaćanje se vrši po ispostavljanju ovjerene okončane situacije.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.gradzvornik.org.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 

DOSTAVLJENO:

  1. „Dekor“ Aleksandar Perić s.p. Zvornik,
  2. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,
  3. Arhiva.