Izvođenje radova na adaptaciji zgrade OŠ „Sveti Sava“ u Zvorniku

Broj: 02-360-44/19
Datum: 26.08.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Izvođenje radova na adaptaciji zgrade OŠ „Sveti Sava“ u Zvorniku objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-343-3-53/19, dana 26.07.2019. godine, prijavili su se sledeći ponuđači:

  1. Hidrocomd.o.o. Zvornik,
  2. „Duo Lujić“ d.o.o. Zvornik,
  3. „Astra plan“ d.o.o. Brčko,
  4. Kiparisd.o.o. Zvornik.

 II

Nakon razmatranja prijava koje ispunjavaju uslove za nabavku oglašenih roba Izvođenje radova na adaptaciji zgrade OŠ „Sveti Sava“ u Zvornikui provedene „e-aukcije“, najpovoljniji ponuđač je Hidrocom d.o.o. Zvornik. 

 III

Ponuđač iz člana II ove Odluke ocijenjen je kao najpovoljniji jer je za navedene radove dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 139.456,00KM bez PDV-a. Rok za izvođenje radova je 58 dana od uvođenja izvođača u posao od strane ugovornog organa, a plaćanje vrši Ministarstvo finansija RS nakon ispostavljanja privremene situacije ovjerene od strane nadzornog organa.

Protiv ove odluke svaki od kandidata – ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od deset (10) dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

                                                                                                GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Hidrocom“  d.o.o. Zvornik,
  2. „Duo Lujić“ d.o.o. Zvornik,
  3. „Astra plan“  d.o.o. Brčko,
  4. „Kiparis“  d.o.o. Zvornik,
  5. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“,
  6. Arhiva.