Nabavka i postavljanje pumpe u bunar

Broj:  02-360-46/19
Datum: 12.08.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj 5/17), gradonačelnik grada Zvornik,  d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: Nabavka i postavljanje pumpe u bunar, ponudu je dostavio ponuđač:

  1. Hidrocomdoo Zvornik, ulica Patrijarha Pavla br. 24, Zvornik.

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za izvršenje usluga u ukupnom iznosu od 2.600,00 KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe je 7 dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora, a plaćanje se vrši u roku od 30 dana po ispostavljanju ovjerene fakture.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.gradzvornik.org.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 

DOSTAVLJENO:

  1.  „Hidrocom“ doo Zvornik
  2. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,
  3. Arhiva.