Izgradnja bunara za potrebe Osnovne škole u Pilici

Broj:  02-360-41/19
Datum: 03.07.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj 5/17), gradonačelnik grada Zvornik,  d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: „Izgradnja bunara za potrebe Osnovne škole u Pilici“, ponudu je dostavio ponuđa

  1. ZRNovi Bunar G. Vukovije bb, Kalesija.

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za izvođenje navedenih radova u ukupnom iznosu od 3.223,00 KM bez PDV-a. Rok za izvođenje radova je 8 dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora i uvođenja izvođača u posao, a plaćanje se vrši po ispostavljanju ovjerene okončane situacije.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.gradzvornik.org.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 

DOSTAVLJENO:

  1. ZR „Novi Bunar“ Kalesija,
  2. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,
  3. Arhiva.