Odluka o poništenju postupka „Nabaka i ugradnja opreme za održavanje ulične rasvjete u gradu Zvorniku“

Broj: 02-360-38/19
Datum: 19.07.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o poništenju postupka

 I

 Poništava se postupak javne nabavke Nabaka i ugradnja opreme za održavanje ulične rasvjete u gradu Zvorniku objavljen na portalu javnih nabavki broj: 70-1237-3-47/19, dana 24.06.2019. godine u skladu sa članom 69. stav (2), tačka d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

II

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na veb stranici Grada Zvornik: www.gradzvornik.org.

Protiv ove odluke svaki od kandidata/ponuđača ima pravo da podnese žalbu u roku od deset (10) dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

GRADONAČELNIK

Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Telefonija Vidaković“ d.o.o. Doboj,
  2. „VT – Kompred“ d.o.o. Zvornik,
  3. „Monti“ d.o.o. Zvornik,
  4. Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja (pokretač postupka),
  5. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“ i
  6. Arhiva.