Одлука о поништењу поступка „Набака и уградња опреме за одржавање уличне расвјете у граду Зворнику“

Број: 02-360-38/19
Датум: 19.07.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о поништењу поступка

 I

 Поништава се поступак јавне набавке Набака и уградња опреме за одржавање уличне расвјете у граду Зворнику објављен на порталу јавних набавки број: 70-1237-3-47/19, дана 24.06.2019. године у складу са чланом 69. став (2), тачка д) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, јер ниједна од примљених понуда није прихватљива.

II

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на веб страници Града Зворник: www.gradzvornik.org.

Против ове одлуке сваки од кандидата/понуђача има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Телефонија Видаковић“ д.о.о. Добој,
  2. „ВТ – Компред“ д.о.о. Зворник,
  3. „Монти“ д.о.о. Зворник,
  4. Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја (покретач поступка),
  5. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“ и
  6. Архива.