Услуге ангажовања извођача „Хари Мата Хари” за манифестацију “Зворничко љето 2019”

Број: 02-360-36-1/19
Датум: 17.07.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 l

 Након постизања, за Уговорни орган економски прихватљиве понуде у поступку јавне набавке Услуге ангажовања извођача „Хари Мата Хари” за манифестацију “Зворничко љето 2019” кандидат који је испунио квалификације и критеријуме  наведене у позиву је:

  1. Радња за изнајмљивање аудио и видео опреме „Јан аудио“ Кисач

 ll

Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као повољан јер је за наведене услуге путем преговарачког поступка доставио за Уговорни орган прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде у износу од 10.862,37КМ без ПДВ-а. Рок за извршење услуга је 04.08.2019.године у 21 час, а плаћање се врши до дана наступа извођача.

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (5) пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. Радња за изнајмљивање аудио и видео опреме „Јан аудио“ Кисач,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.