Sanacija mosta kralja Aleksandra I Karađorđevića na rijeci Drini u gradu Zvorniku

Broj: 02-360-29/19
Datum: 16.07.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

 U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Sanacija mosta kralja Aleksandra I Karađorđevića na rijeci Drini u gradu Zvorniku objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-327-3-39/19, dana 17.05.2019. godine, prijavio se ponuđač:

  1. „Enikon – gradnja“ d.o.o. Zvornik.

 II

 Ponuđač iz člana l ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je za navedene radove dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 1.429.595,12KM bez PDV-a. Rok za izvođenje radova je 12 mjeseci od uvođenja izvođača u posao, a plaćanje će se vrši po dostavljanju privremenih situacije, srazmjerno učešću u finansiranju projekta između Ministarstva finansija RS i Grada Zvornik.

Protiv ove odluke ponuđač ima pravo na žalbu u roku od (10) deset dana od dana prijema.
Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

 

                                    GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

   DOSTAVLJENO:

  1. „Enikon – gradnja“  d.o.o. Zvornik,
  2. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“
  3. Arhiva.