Санација моста краља Александра I Карађорђевића на ријеци Дрини у граду Зворнику

Број: 02-360-29/19
Датум: 16.07.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Санација моста краља Александра I Карађорђевића на ријеци Дрини у граду Зворнику објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-327-3-39/19, дана 17.05.2019. године, пријавио се понуђач:

  1. „Еникон – градња“ д.о.о. Зворник.

 II

 Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 1.429.595,12КМ без ПДВ-а. Рок за извођење радова је 12 мјесеци од увођења извођача у посао, а плаћање ће се врши по достављању привремених ситуације, сразмјерно учешћу у финансирању пројекта између Министарства финансија РС и Града Зворник.

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (10) десет дана од дана пријема.
Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

 

                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

   ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Еникон – градња“  д.о.о. Зворник,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“
  3. Архива.