Nabavka usluga direktnog TV prenosa emisije „Nedeljno popodne“ u gradu Zvorniku

Broj: 02-360-39/19
Datum: 10.07.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

 U postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka usluga direktnog TV prenosa emisije „Nedeljno popodne“ u gradu Zvorniku ponudu je dostavio ponuđač:

  1. BN“ RTV d.o.o. Bijeljina.

 II

 Ponuđač iz člana l ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je za nabavku oglašenih Usluga iz Aneksa II dio B Zakona dostavio prihvatljivu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 17.550,00KM sa PDV-om. Datum emitovanja emisije je 04.08.2019. godine u vremenu od 1500-1915 časova. Plaćanje se vrši najkasnije 30 dana nakon ispostavljanja računa/fakture.

 Protiv ove Odluke kandidat/ponuđač ima pravo na žalbu u roku od deset (10) dana od dana prijema. Žalba se odnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem ugovornog organa u tri primjerka.

 GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „BN“ RTV d.o.o. Bijeljina,
  2. Zoran Erić – Veb stranica grada Zvornik,
  3. Arhiva.