Извођење радова на уређењу платоа испред Основне музичке школе у Зворнику

Број: 02-360-34/19
Датум: 10.07.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Извођење радова на уређењу платоа испред Основне музичке школе у Зворнику објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-32-3-43/19 од 11.06.2019. године, пријавили су се следећи понуђачи:

  1. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник и
  2. Genexд.о.о. Зворник.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба Извођење радова на уређењу платоа испред Основне музичке школе у Зворнику, најповољнији понуђач је Genex д.о.о. Зворник. 

                                                                                             III

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као најповољнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 125.812,70КМ без ПДВ-а. Рок за извођење радова је 90 дана од увођења извођача у посао, а плаћање ће се врши по достављању привремених ситуација.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Дуо Лујић“  д.о.о. Зворник,
  2. „Genex“  д.о.о. Зворник,
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“ и
  4. Архива.