Usluge angažovanja izvođača za manifestaciju „Zvorničko ljeto 2019“

Broj: 02-360-36/19
Datum: 09.07.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

 U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Usluge angažovanja izvođača za manifestaciju „Zvorničko ljeto 2019““, objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-233-3-44/19, dana 14.06.2019. godine, prijavio se ponuđač:

  1. Radnja za iznajmljivanje audio i video opreme „Jan audio“ Kisač

 II

 Ponuđač iz člana l ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je za navedene usluge dostavio prihvatljivu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom za:

  • LOT1„Organizacija nastupa izvođača „Riblja čorba“ dana 02.08.2019. godine u 21 čas – 10.756,00 KM bez PDV-a,
  • LOT2Organizacija nastupa izvođača „Nikola Nikolić i Džoni bend“ dana 03.08.2019.godine u 21 čas –2.640,00KM bez PDV-a,
  • LOT4 Organizacija nastupa izvođača „Ana Kokić“ dana 05.08.2019.godine u 21 čas –5.475,00KM  bez PDV-a,
  • LOT5 Organizacija nastupa izvođača „Leksington bend“ dana 06.08.2019.godine u 21 čas –15.058,00KM  bez PDV-a i
  • LOT6 Organizacija nastupa izvođača „Halid Bešlić“ dana 08.08.2019.godine u 21 čas –24.445,00KM  bez PDV-a.

Plaćanje se vrši do dana nastupa svakog izvođača.

Protiv ove Odluke ponuđači imaju pravo na žalbu u roku od (10) deset dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

 

                                                                                                            GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 

DOSTAVLJENO:

  1. „Radnja za iznajmljivanje audio i video opreme „Jan audio“ Kisač,
  2. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“ i
  3. Arhiva.