Услуге ангажовања извођача за манифестацију „Зворничко љето 2019“

Број: 02-360-36/19
Датум: 09.07.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Услуге ангажовања извођача за манифестацију „Зворничко љето 2019““, објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-233-3-44/19, дана 14.06.2019. године, пријавио се понуђач:

  1. Радња за изнајмљивање аудио и видео опреме „Јан аудио“ Кисач

 II

 Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене услуге доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом за:

  • ЛОТ1„Организација наступа извођача „Рибља чорба“ дана 02.08.2019. године у 21 час – 10.756,00 КМ без ПДВ-а,
  • ЛОТ2Организација наступа извођача „Никола Николић и Џони бенд“ дана 03.08.2019.године у 21 час –2.640,00КМ без ПДВ-а,
  • ЛОТ4 Организација наступа извођача „Ана Кокић“ дана 05.08.2019.године у 21 час –5.475,00КМ  без ПДВ-а,
  • ЛОТ5 Организација наступа извођача „Лексингтон бенд“ дана 06.08.2019.године у 21 час –15.058,00КМ  без ПДВ-а и
  • ЛОТ6 Организација наступа извођача „Халид Бешлић“ дана 08.08.2019.године у 21 час –24.445,00КМ  без ПДВ-а.

Плаћање се врши до дана наступа сваког извођача.

Против ове Одлуке понуђачи имају право на жалбу у року од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

 

                                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Радња за изнајмљивање аудио и видео опреме „Јан аудио“ Кисач,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“ и
  3. Архива.