Одлука о поништењу поступка

Број: 02-360-36/19
Датум: 09.07.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о поништењу поступка

 I

 Поништава се поступак јавне набавке Услуге ангажовања извођача за манифестацију Зворничко љето 2019“ЛОТ3 – Организација наступа извођача „ЏЕНАН ЛОНЧАРЕВИЋ“ дана 04.08.2019.године у 21 час, објављен на порталу јавних набавки број: 70-1-233-3-44/19, дана 14.06.2019. године у складу са чланом 69. став (2), тачка а) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, јер није достављена ниједна понуда за наведени ЛОТ у одређеном крајњем року.

II

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на веб страници Града Зворник: www.gradzvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 

ДОСТАВЉЕНО:

  1. Кабинет Градоначелника (покретач поступка),
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“ и
  3. Архива.