Iznajmljivanje bine, rasvjete i ozvučenja za manifestaciju „Zvorničko ljeto 2019“

Broj: 02-360-37/19
Datum: 08.07.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

 U konkurentskom zahtjevu za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Iznajmljivanje bine, rasvjete i ozvučenja za manifestaciju „Zvorničko ljeto 2019, objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-7-2-36-3-46/19, dana 19.06.2019. godine, prijavio se ponuđač:      

  1. Radnja za iznajmljivanje audio i video opreme „Jan audio“ Kisač.

II

 Ponuđač iz člana l ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je za navedene usluge dostavio prihvatljivu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 21.350,00KM bez PDV-a. Rok za isporuku i postavljanje opreme je 01.08.2019. Oprema će biti na raspolaganju Ugovornom organu do 09.08.2019. godine. Plaćanje se vrši po postavljanju ugovorene opreme.

Protiv ove odluke ponuđač ima pravo na žalbu u roku od (5) pet dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 DOSTAVLJENO:

  1. Radnja za iznajmljivanje audio i video opreme „Jan audio“ Kisač,
  2. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“,
  3. Arhiva.