Asfaltiranje puta Dugi Dio – Parlog

Broj: 02-360-31/19
Datum: 13.06.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Asfaltiranje puta Dugi Dio – Parlog objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-3-29-3-41/19 od 22.05.2019. godine, prijavio se ponuđač:                                          

  1. „Zvornikputevi“ a.d. Zvornik.

 II

Ponuđač iz člana l ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je za navedene radove dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 70.037,05KM bez PDV-a. Rok za izvođenje radova je 15 dana od uvođenja izvođača u posao, a plaćanje će se vrši po dostavljanju okončane situacije, srazmjerno učešću u finansiranju projekta između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Grada Zvornik.

Protiv ove odluke ponuđač ima pravo na žalbu u roku od (10) deset dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović
         

   DOSTAVLJENO:

  1. „Zvornikputevi“ a.d. Zvornik,
  2. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“,
  3. Arhiva.