Nabavka, ugradnja i održavanje svjetlosne saobraćajne signalizacije na području grada Zvornik

Broj: 02-360-26/19
Datum: 22.05.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Nabavka, ugradnja i održavanje svjetlosne saobraćajne signalizacije na području grada Zvornik objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-324-3-36/19, dana 25.04.2019. godine, prijavio se ponuđač:

  1. Telefonija Vidaković d.o.o. Doboj.

 II

Ponuđač iz člana l ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je za navedene radove dostavio za Ugovorni organ najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude od 51.270,00KM bez PDV-a. Sa izabranim ponuđačem biće zaključen okvirni sporazum na tri godine. Rok za izvođenje radova i način plaćanja definisaće se posebnim ugovorima koji će se zaključivati u toku trajanja okvirnog sporazuma.

Protiv ove odluke ponuđač ima pravo da podnese žalbu u roku od deset (10) dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Telefonija Vidaković“ d.o.o. Doboj,
  2. Zoran Erić – Veb stranica grada Zvornik,
  3. Arhiva.