Одржана 24. редовна сједница Скупштине града Зворника

Датум:18.04.2019. године

Данас је одржана 24. редовна сједница Скупштине града Зворника на којој су одборници  једногласно усвојили Информацију о судским споровима у којима је Градска управа тужена или тужилац у 2018. години.

Сједници је присуствовао Милан Радујко, замјеник правобраниоца Републике Српске, сједиште у Бијељини, који је истакао задовољство функционисањем Градске управе у току извјештајног периода.

– Мишљења смо да буџет Града Зворника није ни на који начин оптерећен судским и другим предметима. Углавном се ради о томе да Град више потражује него што се потражује од Града Зворника – рекао је Радујко.

Одборници су били једногласни и када је ријеч о извјештајима о раду са финансијским извјештајима јавних установа чији је оснивач Град Зворник за 2018. годину : ЈЗУ „Дом здравља“,  ЈУ РСЦ „Зворник“, ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“, ЈУ „Народна библиотека и музејска збирка“, ЈУ „Центар за социјални рад“, ЈУ „Дом за старија лица“, ЈУ Туристичка организација града Зворника  и ЈУ „Дом омладине“.

Замјеник градоначелника Зворника Бојан Ивановић истакао је да је од осам установа чији је оснивач Град седам пословало позитивно, док је Дом омладине исказао губитак.

– Само је Дом омладине пословао негативно и ми смо већ предузели неке активности како би помогли да се у току 2019. године таква ситуација не понови. Једна од активности коју намјеравамо да реализујемо је набавка пројектора са циљем да се приход Дома омладине повећа – најавио је Ивановић.

На сједници је једногласно усвојена Одлука о заштити и држању домаћих животиња на подручју града Зворника којом се регулишу заштита животиња, њихова основна права и добробит и поштовање њиховог живота, те утврђују услови за њихово држање на подручју града Зворника, односно зоохигијена као комунална дјелатност од посебног јавног интереса.

Одборници су једногласно донијели и Одлуку o уступању водоводних и канализационих система на привремено коришћење и управљање АД “Водовод и комуналије“ Зворник. Ради се о водоводним система „Зворник-сјевер“ фаза I, „Зворник-сјевер“ фаза II и „Тршић“, црпној станици за насеље Кочањи, канализацији „Економија“, „Улице“, „Табанци“ и „Брањево“. У Одлуци је наведено да је АД „Водовод и комуналије“ јавно предузеће које је у већинском власништву Града Зворника, да управља постојећим градским водовом за шта је и материјално и кадровски оспособљено, те да је цјелисходно да му се предају на управљање и новоизграђени водоводни и канализациони системи.

На данашњој сједници једногласно су усвојене и одлуке о уступању пословног простора на привремено  коришћење и управљање  ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник и о уступању пословног објекта на привремено коришћење и управљање ЈУ „Центар за социјални рад“ Зворник

Усвојени су и извјештаји о пословању у прошлој години АД „Водовод и комуналије“ и АД „Зворник стан“, као и Извјештај о извршењу производно финансијског плана Шумске управе Зворник за период 01.01.2018.- 31.12.2018. и 01.01.2017. – 31.12.2017. године.

Информација о oрганизованости, опремљености и функционисању цивилне заштите на подручју града Зворника, као и одлуке: о измјенама Одлуке о предаји на управљање православног гробља у Челопеку, о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта означеног као кп.бр.7947/2 ко Скочић, о куповини градског грађевинског земљишта означеног као кп.бр. 652/2 ко Зворник-град, те о  објављивању Јавног огласа за избор и именовање једног члана Градске изборне комисије града Зворника и  о именовању чланова Комисије за спровођење Јавног огласа за избор и именовање једног члана Градске изборне комисије града Зворника такође су једногласно усвојени.