Popravka, farbanje, i premještanje opreme na dječijem igralištu u naselju B blokovi, grad Zvornik

Broj: 02-111-23/19
Datum: 17.04.2019. godine

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku: Popravka, farbanje, i premještanje opreme na dječijem igralištu u naselju B blokovi, grad Zvornik“, ponude su dostavili sledeći ponuđači:

  1. „Glovis“ d.o.o Zenica;
  2. „Top sport“ d.o.o Bijeljina;
  3. „Sport net inženjering“ d.o.o Široki Brijeg.

 II

Nakon razmatranja ponuda koje ispunjavaju uslove za nabavku radova:  Popravka, farbanje, i premještanje opreme na dječijem igralištu u naselju B blokovi, grad Zvornik“, najpovoljniji ponuđač je „Glovis“ d.o.o Zenica.

  III

Ponuđač iz člana II ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je za navedene radove dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 1.404,00 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje radova je 20 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora, a plaćanje se vrši po ispostavljanju ovjerene fakture.

 

                                                                                                                            GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

 

  1. „Glovis“ d.o.o Zenica,
  2. „Top sport“ d.o.o Bijeljina,
  3. „Sport net inženjering“ d.o.o Široki Brijeg,
  4. 4. Zoran Erić – Veb stranica grada Zvornik,
  5. 5. Arhiva.