Nabavka i ugradnja opreme za fiskulturnu salu u Karakaju

Broj: 02-360-20/19
Datum: 17.04.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Nabavka i ugradnja opreme za fiskulturnu salu u Karakaju objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-118-3-27/19, dana 21.03.2019. godine, prijavili su se sledeći ponuđači:

  1. „Sport net inženjering“ d.o.o. Široki Brijeg,
  2. „Trisar INN“ d.o.o. Sarajevo,
  3. „Top sport“ d.o.o. Bijeljina,
  4. Derby traded.o.o. Brčko.

 II

Nakon razmatranja prijava koje ispunjavaju uslove za nabavku oglašenih roba Nabavka i ugradnja opreme za fiskulturnu salu u Karakajui provedene „e-aukcije“, najpovoljniji ponuđač je Derby trade d.o.o. Brčko. 

                                                                                            III

Ponuđač iz člana II ove Odluke ocijenjen je kao najpovoljniji jer je za navedene robe dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 51.901,00KM bez PDV-a. Rok za isporuku i montažu robe je 15 dana od pisanog zahtjeva naručioca za isporuku robe, a plaćanje će se vršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja fakture.

Protiv ove odluke svaki od kandidata – ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od deset (10) dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

 

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 

DOSTAVLJENO:

  1. „Sport net inženjering“ d.o.o. Široki Brijeg,
  2. „Trisar INN“ d.o.o. Sarajevo,
  3. „Top sport“ d.o.o. Bijeljina,
  4. „Derby trade“ d.o.o. Brčko,
  5. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“,
  6. Arhiva.