Samostalni odsjek – Odsjek za internu reviziju

U Odsjeku za internu reviziju obavljaju se sledeći poslovi:

  • sprovođenje Zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske, podzakonskih akata vezanih za internu reviziju i Međunarodnih standarda profesionalne prakse interne revizije,
  •  izrada internih normativnih akata iz oblasti interne revizije i usaglašavanje istih sa republičkim propisima,
  •  procjena rizika na nivou organizacionih dijelova i procjena rizika na nivou procesa Gradske uprave i budžetskih korisnika,
  •  procjena i utvrđivanje uspostavljenosti, adekvatnosti i efektivnosti internih kontrola,
  •  planiranje, odnosno izrada strateških trogodišnjih, godišnjih i pojedinačnih planova revizije, u skladu sa datim uputstvom Ministarstva finansija Republike Srpske,
  •  revizija procesa, aktivnosti i programa koji se odvijaju u Gradskoj upravi, kao i revizije budžetskih korisnika u skladu sa Metodologijom, Poveljom interne revizije, Kodeksom profesionalne etike za interne revizije u javnom sektoru Republike Srpske i Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije,
  •  izvještavanje rukovodioca revidirane organizacione jedinice i Gradonačelnika o utvrđenom stanju u postupku revizije i datim preporukama za unapređenje poslovanja,
  •  u postupku revizije vrši se revizija usklađenosti, finansijska revizija i revizija sistema,
  •  sačinjavanje izvještaja o radu interne revizije, u skladu sa Zakonom, a koje odobrava Gradonačelnik i dostavljanje istih Centralnoj jedinici za harmonizaciju, Ministarstvu finansija RS i Glavnoj službi za reviziju RS.