Nabavka artikala za potrebe čajne kuhinje i održavanje čistoće

Broj: 02-360-12/19
Datum: 18.03.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Nabavka artikala za potrebe čajne kuhinje i održavanje čistoće objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-111-3-22/19, dana 15.02.2019. godine, prijavili su se sledeći ponuđači:     

  1. AS d.o.o. Jelah – Tešanj,
  2. Beoprom – 076“ d.o.o. Zvornik i
  3. Defter“ d.o.o. Sarajevo. 
                                                                                                       II

Nakon razmatranja prijava koje ispunjavaju uslove za nabavku oglašenih roba Nabavka artikala za potrebe čajne kuhinje i održavanje čistoće i provedene „e-aukcije“, najpovoljniji ponuđač je „Beoprom – 076“ d.o.o. Zvornik.

       III

Ponuđač iz člana ll ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je za navedene robe dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 17.500,00KM bez PDV-a. Sa izabranim ponuđačem biće zaključen okvirni sporazum na dvije godine. Roba će se isporučivati po potrebi u toku 2019. i 2020. godine, a plaćanje će se vršiti 30 dana nakon ispostavljanja faktura.

Protiv ove odluke svaki od kandidata – ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od deset (10) dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

                                                                                                                GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 DOSTAVLJENO:

  1. „AS“ d.o.o. Jelah – Tešanj,
  2. „Beoprom – 076“ d.o.o. Zvornik
  3. „Defter“ d.o.o. Sarajevo,
  4. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“,
  5. Arhiva.