Usluge instalacije i podešavanja MS Windows server operativnog sistema, uključivanje u postojeću mrežu i podešavanje servisa

Broj:  02-360-19/19
Datum: 04.03.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj 5/17), gradonačelnik grada Zvornik,  d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: „Usluge instalacije i podešavanja MS Windows server operativnog sistema, uključivanje u postojeću mrežu i podešavanje servisa, ponudu je dostavio ponuđač:

  1. „ITINERIS“ d.o.o. Tuzla,  Pozorišna bb, Tuzla.

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za izvršenje usluga u ukupnom iznosu od 2.340,00 KM bez PDV-a. Usluge će se izvršiti u roku od 5 dana od obostranog potpisivanja ugovora, a plaćanje se vrši avansno 50% a ostatak u roku od 15 dana po ispostavljanju fakture.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.gradzvornik.org.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „ITINERIS“ d.o.o. Tuzla
  2. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,
  3. Arhiva.