Izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade OŠ „Vuk Karadžić“ u Roćeviću

Broj: 02-360-1/19
Datum: 04.03.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade OŠ „Vuk Karadžić“ u Roćeviću objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-38-3-11/19, dana 24.01.2019. godine, prijavili su se sledeći ponuđači:

 1. „Tehnogradnja“ d.o.o. Foča,
 2. „Džena“ d.o.o. Gradačac,
 3. „Jokić – invest“ d.o.o. Zvornik,
 4. „Astra plan“ d.o.o. Brčko,
 5. „Duo Lujić“ d.o.o. Zvornik,
 6. Genexd.o.o. Zvornik,
 7. Grupa ponuđača: „Jović S&Dd.o.o. Ugljevik i „Papilon“ d.o.o. Čelić.

 II

Nakon razmatranja prijava koje ispunjavaju uslove za nabavku oglašenih radova  Izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade OŠ „Vuk Karadžić“ u Roćevićui provedene „e-aukcije“, najpovoljniji ponuđač je Duo Lujić“ d.o.o. Zvornik. 

  III

Ponuđač iz člana II ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je za navedene radove dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 162.800,00KM bez PDV-a. Rok za izvođenje radova je 90 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora i uvođenja izvođača u posao od strane nadzornog organa, a isplatu vrši Ministarstvo finansija RS po ispostavljanju privremenih situacija ovjerenih od strane nadzornog organa.

Protiv ove odluke svaki od kandidata – ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od deset (10) dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

 

                                                                                                GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

 1. „Tehnogradnja“ d.o.o. Foča,
 2. „Džena“ d.o.o. Gradačac,
 3. „Jokić – invest“ d.o.o. Zvornik,
 4. „Astra plan“ d.o.o. Brčko,
 5. „Duo Lujić“ d.o.o. Zvornik,
 6. „Genex“ d.o.o. Zvornik,
 7. „Jović S&D“ d.o.o. Ugljevik,
 8. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“,
 9. Arhiva.