Odluka o poništenju postupka „Izvođenje radova na izradi priključka na elektro-mrežu za Musić Senada“

Broj: 02-360-62/18
Datum: 04.02.2019. godine

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka b) i stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), i u skladu sa Aktom Fonda za povratak BiH, broj 03-09-1-554-2/18, Gradonačelnik grada Zvornik,  d o n o s i

ODLUKU
o poništenju postupka

 I

 Poništava se postupak javne nabavke „Izvođenje radova na izradi priključka na elektro-mrežu za Musić Senada, proveden radi realizacije Odluke Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o izboru projekta elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika broj K-10-41-1-31-4/18 od 26.03.2018.godine, a u skladu sa članom 69. stav (2), tačka d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

II

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.gradzvornik.org.

 GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 DOSTAVLJENO:

  1. ZEDP „Elektro-Bijeljina“ RJ „Elektrodistribucija“ Zvornik
  2. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“,
  3. Arhiva.