Zimsko održavanje gradskih ulica i prigradskih naselja Divič, Šćemlija, Kula Grad, Karakaj, Ekonomija, Čelopek i Ulice – Lot1 i Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Zvornik – Lot2

Broj: 02-360-61/18
Datum: 31.12.2018. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Zimsko održavanje gradskih ulica i prigradskih naselja Divič, Šćemlija, Kula Grad, Karakaj, Ekonomija, Čelopek i Ulice – Lot1 i Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Zvornik – Lot2 objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-265-3-53/18, dana 16.11.2018. godine, prijavili su se ponuđači i to za:

LOT1:

  1. „Zvornikputevi“ a.d. Zvornik. 

LOT2:

  1. „Zvornikputevi“ a.d. Zvornik,
  2. „VT – kompred“ d.o.o. Zvornik.

 II

Nakon razmatranja prijava koje ispunjavaju uslove za izvršenje oglašenih usluga  Zimsko održavanje gradskih ulica i prigradskih naselja Divič, Šćemlija, Kula Grad, Karakaj, Ekonomija, Čelopek i Ulice Lot1najpovoljniji ponuđač je Zvornikputevi“ a.d. Zvornik, dok zaZimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Zvornik Lot2 najpovoljniji ponuđač je „VT – kompred“ d.o.o. Zvornik.

IIl

Ponuđači iz člana Il ove Odluke ocijenjeni su kao najpovoljni jer su za navedene usluge putem otvorenog postupka dostavili za Ugovorni organ najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude i to za:

  • Lot1 – „Zvornikputevi“ a.d. Zvornik, sa ukupnim iznosom od 158.556,95KM  i
  • Lot2 – „VT – kompred“ d.o.o. Zvornik, sa ukupnim iznosom od 248.427,80KM.

Sa izabranim ponuđačima biće zaključen okvirni sporazum na tri godine. Rok za izvršenje usluga i način plaćanja definisaće se posebnim ugovorima koji će se zaključivati u toku trajanja okvirnog sporazuma.

Protiv ove odluke svaki od kandidata – ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od deset dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

 GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Zvornikputevi“ a.d. Zvornik,
  2. „VT – kompred“ d.o.o. Zvornik
  3. Zoran Erić – Veb stranica grada Zvornik,
  4. Arhiva.