Nabavka vatrogasnog vozila sa nadgradnjom i opremom

Broj: 02-360-60/18
Datum: 24.12.2018. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

 U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Nabavka vatrogasnog vozila sa nadgradnjom i opremom, objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-1-63-3-52/18 od 09.11.2018. godine, prijavio se ponuđač:      

  1. Gasop d.o.o. Beograd.

II

 Ponuđač iz člana l ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je za navedene robe dostavio prihvatljivu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 310.000,00KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe je 70 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora, a plaćanje se vrši po isporuci robe.

Protiv ove odluke ponuđač ima pravo na žalbu u roku od (10) deset dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

                                                                                                            GRADONAČELNIK

                                                                                                            Zoran Stevanović

 

DOSTAVLJENO:

  1. „Gasop“ d.o.o. Beograd,
  2. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“ i
  3. Arhiva.