ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o djelimičnom poništenju i izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, i poništenju postupka javne nabavke termovizijske kamere – LOT2

Broj: 02-360-38/18
Datum: 03.12.2018. godine

Na osnovu člana 100. stav 3. a u vezi sa odredbama člana 53. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), odredbama člana 2. stav 1. i člana 3. stav 1.  Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 20/15), Gradonačelnik d o n o s i

ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o djelimičnom poništenju i izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, i poništenju postupka javne nabavke termovizijske kamere – LOT2

 I

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o djelimičnom poništenju i izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku termovizijske kamere – Lot2, broj: 02-360-38/18 od 18.07.2018.godine, donesena u postupku javne nabavke termovizijske kamere – LOT2.

II

Poništava se postupak nabavke termovizijske kamere – Lot2, koji je proveden putem otvorenog postupka javne nabavke broj 02-360-38/2018, za koje je objavljeno obavještenje o nabavci broj 70-1-1-41-3-27/18 od 31.05.2018.godine.

Postupak se poništava iz razloga jer u tenderskoj dokumentaciji, odnosno u aneksu Obrazac za cijenu ponude, gdje su propisane zahtjevane tehničke specifikacije robe koja je predmet nabavke, nije pravilno opisana roba, čime je prekršen član 53. stav 4. i član 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BIH, gdje je propisano da tehničke specifikacije moraju omogućiti svim kandidatima-ponuđačima jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju.

Iz navedenog razloga ponuđačima nije dopušteno da ponude robu sa boljim tehničkim i tehnološkim rješenjima.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na Veb stranici Gradske uprave grada Zvornik, uz istovremeno upućivanje svim ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke termovizijske kamere- Lot2 pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka putem otvorenog postupka broj 02-360-38/2018 od 31.05.2018.godine

Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku termovizijske kamere – Lot2, broj 02-360-38/18 od 28.06.2018.godine prihvaćena je preporuka Komisije za provođenje javne nabavke imenovane Rješenjem broj: 02-360-38/18 od 19.06.2018.godine, i za najpovoljnijeg ponuđača izabran je „Financ“ d.o.o Mostar sa najniže ponuđenom cijenom nakon provedene „e-aukcije“ u iznosu od 6.669,00 KM sa PDV-om.

Protiv navedene Odluke žalbu je blagovremeno izjavio ponuđač „V&Z Zaštita“ d.o.o Banja Luka, učesnik u otvorenom postupku nabavka termovizijske kamere – Lot2, a kao redovno pravno sredstvo u predmetnom postupku, tražeći da se ponuda ponuđača „Financ“ d.o.o Mostar, eliminiše i donese odluka na osnovu pravilno utvrđenog činjeničnog stanja.

Nakon žalbe, ponovnog zajedanja Komisija za javne nabavke imenovane Rješenjem gradonačelnika broj 02-360-38/18 od19.06.2018.godine i njihove preporuke, gradonačelnik je donio Odluku o djelimičnom poništenju i izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku termovizijske kamere – Lot2, kojom je Ugovorni organ za najpovoljnijeg ponuđača izabrao ponuđača „V&Z Zaštita“ d.o.o Banja Luka.

U zakonom predviđenom roku ponuđač „Financ“ d.o.o Mostar je 27.07.2018.godine po punomoćniku, advokatu Sanelu Neziriću iz Sarajeva, u skladu sa članom 99. stav 1. a na temelju odredbi člana 101 stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH, izjavio je žalbu protiv Odluke o djelimičnom poništenju i izmjeni odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku termovizijske kamere – Lot2.

Ugovorni organ postupajući po Žalbi žalitelja „Financ“ d.o.o Mostar, a nakon izjašnjenja na žalbu, u skladu sa članom 100. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), je istu proslijedio Kancelariji za razmatranje žalbi, filijala Banja Luka, na dalje odlučivanje.

Nakon prijema Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi, filijala Banja Luka, broj JN2-02-07-1-541-8/18 od 06.09.2018.godine, i njihovog vraćanja predmeta na ponovni postupak, Ugovorni organ je u skladu sa članom 100. stav 1) Zakona o javnim nabavkama BiH, donio Zaključak o odbacivanju žalbe žalioca „Financ“ d.o.o Mostar kao neblagovremene.

Dana, 04.10.2018.godine ponuđač „Financ“ d.o.o Mostar je izjavio žalbu na Zaključak o odbacivanju žalbe kao neblagovremene. U žalbi ponuđača „Financ“ d.o.o Mostar se navodi da ponuđena širina kamere omogućava lakše ergonomsko korištenje te da je u ukupnim gabaritima volumenski manja od traženih dimenzija termovizijske kamere, te pozivajući se na član 54. Zakona o javnim nabavkama BiH smatra da tehničke specifikacije moraju omogućiti svim ponuđačima jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju i da je dopušteno nuđenje roba sa boljim tehničkim i tehnološkim rješenjem.

U žalbi se dalje navodi da je punuđač precizno naveo tip detektora (17µ Amorfni silikon aSi), koji ima znatno veću rezoluciju (384H288) od tražene i tenderskoj dokumentaciji (320H240), a što Komisija nije mogla utvrditi pregledanjem ponude.

Radna frekvencija ponuđene kamere ponuđača „V&Z Zaštita“ doo Banja Luka je takođe 60Hz, a da je ugovorni organ zahtjevao radnu frekvenciju 30Hz koja odgovara frekvenciji  drugog tipa Bullard kamere, te da je na taj način pokušao zbuniti moguće ponuđače.

Žalba navodi i da je ugovorni organ zahtjevao a ponuđač „V&Z Zaštita“ doo Banja Luka ponudio materijal kućišta od Ultemr thermo plastic, što nije materijal kućišta jer je  Ultemr  thermo plastic komercijalni naziv za američkog proizvođača Bullard a ne vrsta i tip materijala kućišta.

Mogućnost izlaganja kamere minimalno 10 sekundi pri temperaturi 1000°C ponuđač „Financ“ doo Mostar je ponudio tipsko ispitivanje kamere 5 minuta na temperaturi 260°C i 15 minuta na 150°C, te da su isti pokazatelji temperature za intervale 5 i 15 minuta i kod ponuđača „V&Z Zaštita“ doo Banja Luka.

Spojevi kamere ponuđača „Financ“ doo Mostar su najbolji koje je proizvođač izabrao. Osvjetljenje kamere kod ponuđača „Financ“ doo Mostar ne stoji u ponudi jer se ne smatra standardnim parametrom za termovizijske kamere iako je kod ponuđene kamere TIC 3.1 znatno veći od traženog.

Postupajući po žalbi i u zakonom predviđenom roku Ugovorni organ je žalbu prosledio Kancelariji za razmatranje žalbi, filijala Banja Luka, na dalje postupanje.

Dana, 22.11.2018.godine Kancelarija za razmatranje žalbi Rješenjem broj JN2-02-07-1-740-6/18 je usvojila žalbu ponuđača „Financ“ doo Mostar, poništila Zaključak o odbacivanju žalbe broj 02-360-38/185 od 17.09.2018.godine i vratila predmet na ponovni postupak.

Postupajući po Rješenju Kancelarije za razmatranje žalbi, filijala Banja Luka a cijeneći ponovo navode iz Žalbe ponuđača „Financ“ doo Mostar na Odluku o djelimičnom poništenju i izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku termovizijske kamere – Lot2, Ugovorni organ je utvrdio da su navodi iz žalbe osnovani, te da je ponovnim uvidom u tendersku dokumentaciju jasno da je ugovorni organ napravio propust što nije prevideo mogućnost nuđenja robe boljeg tehničkog i tehnološkog kvaliteta. Takođe prilikom opisa tražene robe, ugovorni organ je pogrešio prilikom definisanja radne frekvencije kamere, čime nije dao mogućnost ponuđačima da ponude kameru sa unapređenim performansama. Prilikom propisivanja materijala kućišta, navedeno je da se traži kućište „ULTERM thermoplastic“ što je naknadnom provjerom utvrđeno da je reč o komercijalnom nazivu za Američkog proizvođača, te da je pravilno na to ukazao i ponuđač „Financ“ d.o.o Mostar u svojoj žalbi. Prilikom definisanja otpornosti kamere na temperaturu, pogrešno su određeni parametri kojima se to dokazuje.

Iz svega navedenog jasno je da tenderska dokumentacija nije stastavljena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i članom 53. i 54 Zakona o Javnim nabavkam BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i Uputstvom za pripremu tenderske dokumentacije („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 20/15).

 POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba URŽ u roku od pet dana od datuma prijema iste, putem ugovornog organa.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 

DOSTAVLJENO:

  1. „Financ“ d.o.o Mostar,
  2. „V&Z Zaštita“ d.o.o Banja Luka
  3. Veb stranica Grada Zvornika
  4. Arhiva.