Izgradnja obaloutvrde korita rijeke Drine, rekonstrukcija napera u gradu Zvorniku i uređenje glavnog odvodnog kanala u kanalski sistem Čelopek – Tršić“ – Lot1 i Uređenje gradske pješačke staze na obali rijeke Drine – Lot2

Broj: 02-360-59/18
Datum: 19.11.2018. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Izgradnja obaloutvrde korita rijeke Drine, rekonstrukcija napera u gradu Zvorniku i uređenje glavnog odvodnog kanala u kanalski sistem Čelopek – Tršić“ – Lot1 i „Uređenje gradske pješačke staze  na obali rijeke Drine“ – Lot2 objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-3-62-3-51/18 od 26.10.2018. godine, prijavio se ponuđač:                                          

  1. Keso – gradnja“ d.o.o. Tršić – Zvornik.

 II

Ponuđač iz člana l ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je za navedene radove dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom za LOT1 – 236.614,31KM i LOT2 – 114.949,69KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 80 dana za Lot1 i 60 dana za Lot2 od uvođenja izvođača u posao, a plaćanje se vrši nakon ispostavljanja privremenih situacija.

Protiv ove odluke ponuđač ima pravo na žalbu u roku od (10) deset dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

                                                                                                                       GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Keso – gradnja“ d.o.o. Tršić – Zvornik,
  1. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“,
  1. Arhiva.